ELABORAREA STATUTULUI PMM

publicat la:2010-12-15

Aici putem da propuneri folosind ferestruica unde se poate comenta.

 Statutul Partidului Muncitorilor din Moldova

Capitolul I - Prevederi generale

Art.1 . Denumirea formatiunii este Partidul Muncitorilor din Moldova.

Art.2 . , denumit in intreg cuprinsul Statutului PMM, este o formatiune politica de esenta_____________. La baza politicilor sale se afla ________________ 

Art.3 PMM isi desfasoara activitatea in conformitate cu Constitutia Republicii Moldova, cu legislatia nationala si cea internationala la care Republica Moldova este parte, precum si cu prevederile prezentului Statut. 

Art.4 . Partidul Muncitorilor din Moldova este organizat pe criterii teritoriale. Sediul Central al PMM se afla ___________________ 

Art. 5 . PMM este singurul partid care promeveaza sustinerea , protejarea si integrarea emigrantilor di Republica Moldova in procesele economice, sociale, politice si cultural in tarile -gazda sau a reintegrarii lor in Republica Moldova.

Art.6 . Sigla partidului reprezinta un glob __________________

Art. 7 . PMM este reprezentat in Republica Moldova si peste hotare de catre presedintele, vicepresedintii si secretarul general al partdului.

Capitolul II - Obiective strategice

Art. 8. Obiectivele strategice ale PMM sunt:

 • infaptuirea dreptatii sociale prin instaurarea si exercitarea unei guvernari morale, bazata pe competenta, personalism si responsabilitate, libertate politica, proprietate privata si economie sociala de piata, justitie si solidaritate sociala;
 • integrarea intr-o Europa a natiunilor, in spiritul tratatelor internationale, cu programe realiste si actiuni pragmatice de ordin economic, social, spiritual si diplomatic.

Capitolul III - Forme de activitate

Art.9 In vederea realizarii obiectivelor sale programatice, PMM:

 • participa la alegeri de toate nivelurile;
 • elaboreaza programe de guvernare;
 • participa la administrarea treburilor publice prin reprezentantii sai alesi sau desemnati in organele puterii de stat;
 • organizeaza conferinte, simpozioane, manifestatii publice;
 • conlucreaza cu alte formatiuni politice si nonguvernamentale din Republica Moldova care urmaresc aceleasi obiective si scopuri;
 • creaza aliante electorale si post electorale cu alte formatiuni politice.

Capitolul IV - Membrii PMM

1. Prevederi generale

Art.10 Poate deveni membru al PMM orice persoana, indiferent de sex, rasa, nationalitate, religie sau confesiune, apartenenta sociala, stare materiala sau sociala, care indeplineste urmatoarele conditii: a) are varsta de 18 ani; b) se angajeaza sa contribuie personal la realizarea obiectivelor de program ale partidului; 
c) respecta Statutul PMM.   Art.11 Membrii PMM pot constitui organizatii autonome (de tineret, a femeielor, a muncitorilor, de seniori etc.) care sunt asimilate ca statut filialelor partidului. Aceste organizatii pot avea ramificatii teritoriale si se pot afilia la asociatii sau confederatii similare regionale sau internationale. Art.12 Pot fi distinsi cu demnitatea de membri de onoare ai PMM persoanele care nu au posibilitatea sa depuna o activitate politica sustinuta, dar care prin activitatea lor in partid sau prin contributia indirecta la realizarea obiectivelor lui de program s-au distins in mod deosebit. Art. 13 Cetatenii Republicii Moldova, membri ai PMM care au resedinta legala peste hotare se vor asocia in organizatii de baza, respectand conditiile prezentului Statut si legislatia tarilor de resedinta. Aceste organizatii vor fi subordonate direct Consiliului Suprem al partidului. Art. 14 PMM va avea reprezentanti peste hotare, desemnati prin decizia Presedintelui PMM.

2. Procedura de inscriere in PMM

Art.15 Inscrierea in PMM se face in baza unei cereri adresate in scris Presedintelui organizatiei de baza sau presedintelui filialei in raza careia domiciliaza solicitantul. 

Art.16. Cererea de inscriere in partid este examinata si aprobata de catre Biroul sau Consiliul filialei respective si este inregistrata la Biroul Permanent. Art.17 Inmanarea legitimatiei de membru al Partidului Emigrantilor din Moldova se face in sedinta Biroului, Consiliului sau la Conferinta filialei. Art.18 Membrii PMM fac parte din organizatia de baza in raza careia domiciliaza. 
In cazul schimbarii locului de trai membrii partidului se transfera in organizatia primara de la noul loc de trai. Art.19Calitatea de membru al PMM este certificata de legitimatia de membru in forma ei stabilita de Consiliul Suprem si de fisa personala care se pastreaza la filiala respectiva a partidului. 3. Drepturile si indatoririle membrilor Art.20 Toti membrii PMM au drepturi si indatoriri egale. Art.21 Membrii Partidului Emigrantilor din Moldova au urmatoarele drepturi: a)    sa participe la toate activitatile PMM; b)   sa propuna si sa fie propusi in organele de conducere ale partidului; c)    sa-si exprime opinia in toate chestiunile ce se dezbat privind doctrina, programul, modul de organizare si funstionare a partidului; d)   sa reprezinte partidul in calitate de delegate la conferinte , congrese, simpozioane, si alte manifestari; e)   sa fie recomandati sau numiti ca reprezentanti ai partidului in functii elective sau executive, politice sau publice;  Art.22 Fiecare membru al PMM are urmatoarele indatoriri: a)    sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor programatice ale partidului activand in una din organizatiile ei, sa promoveze ideile, strategia si tactica partidului si sa militeze in mod dezinteresat pentru realizarea idealurilor lui; b)   sa achite cu regularitate cotizatiile;  Nota la art.22 (c): Valoarea cotizatiei lunare este stabilita prin hotararea Consiliului Suprem al PMM. Art.23 Hotararile adoptate in mod statutar de organele de conducere ale PMM sunt obligatorii pentru toti membrii partidului, indiferent de opinia lor personala si indiferent daca au participat sau nu la adoptarea hotararilor respective. 4. Incetarea calitatii de membru Art.24 Calitatea de membru al PMM inceteaza prin deces, retragere din partid sau excludere. Art.25Retragerea din PMM se face la cererea in scris a membrului catre organizatia de apartenenta si intra in vigoare la data depunerii cererii de retragere. Ea nu este supusa aprobarii organizatiei de apartenenta sau a vreunui forum de conducere al partidului. Art.26 Pierderea legaturii cu structurile PMM, eschivarea de la indeplinirea indatoririlor statutare se considera ca retragere din partid. Art.27 Excluderea din PMM este o sanctiune disciplinara aplicata pentru nerespectarea Statutului si pentru actiuni care dauneaza activitatii, prestigiului si unitatii partidului. 
Hotararea de excludere este adoptata de catre Consiliul filialei, iar in cazul unor abateri deosebit de grave de la Statut, si de catre Consiliul Suprem sau Biroul Permanent al partidului. 

Art.28 Persoanele care s-au retras sau au fost excluse din PMM sunt obligate sa demisioneze din functiile publice sau demnitatile obtinute ca urmare a apartenentei lor anterioare la partid: ministru, deputat, prefect, primar sau consilier judetean, municipal, orasenesc sau comunal.

Capitolul V - Structura partidului

Art.29 PMM este constituit din organizatii de baza (statale, regionale, municipale,de sector- in dependenta de tara gazda unde se afla), filiale in diferite tari, organizatii autonome de tineret, de femei, de specialisti etc. si organe de conducere. Art.30 Organizatiile de baza se constituie pe criterii teritoriale, cuprinzand cate cel putin trei membri si se inregistreaza la Biroul Permanent al filialei respective. In raza unei tari, in care traiesc emigrantii moldoveni, se poate constitui o singura organizatie de baza. Organizatiile de baza din dintr-o anumita tara se constituie in raza regiunilor si in raza comunelor din componenta tarii respective. Art.31 Filialele regionale si municipale se constituie la Conferinta delegatilor reprezentativi ai tuturor organizatiilor de baza de pe teritoriul tarii respectve. Art. 32 Organele statutare ale Partidului Emigrantilor din Moldova sunt: a)    la nivel national: Congresul, Consiliul Suprem, Biroul Permanent b)   la nivelul filialei: Conferinta, Consiliul, Biroul. c)    la nivelul organizatiei de baza: are mai mult de 15? membri, Consiliul local. Art. 33 Sedintele organelor statutare ale partidului sunt deliberative, daca la ele participa participa simpla majoriatte a membrilor alesi. Organele statutatre ale partidului adopta hotarari cu votul majoritatii celor prezenti la sedinta, cu exeptiile prevazute de prezentul Statut. Alegerile in organelle de conducere ale PMM se efectueaza prin vot deschis sau secret, la decizia forului respective. Prin simpla majoritate de voturi, cu exeptiile prevazute de art. 36.

 Congresul

Art.34 Congresul este forul suprem de conducere al PMM  si se convoaca, de regula, anual. Congresul extraordinar poate fi convocat la decizia Consiliului Suprem sau la cererea a cel putin 1/3 din filialele partidului. Art.35 Congresul are urmatoarele prerogative:

 • adopta Programul si Statutul si introduce in ele modificari;
 • ia deciziile cele mai importante vizand tactica, strategia si activitatea partidului;
 • allege prin vot deschis sau secret Presedintele partidului
 • alege Presedintele si Vicepresedintii partidului, Consiliul Suprem, Secretarul General si Comisia de Cenzori;
 • audiaza rapoarte despre activitatea Consiliului Suprem si a Comisiei de Cenzori;

Art. 36 . Alegerea Presedintelui PMM, a vicepresedintilor PMM si a secretarului general, a Consiliului Suprem si a Comisiei de cenzori se face cu votul majoritatii delegatilor. Hotararile privind modificarea Statutului sau Programului PMM sau de dizolvare a PMM se adopta cu votul a doua treimi din delegatii inregistrati.

Consiliul Suprem

Art. 37. Consiliul Suprem este organul principal de conducere al PMM in perioada dintre congrese si se compune din presedintele, vicepresedintii si secretarul general al partidului, presedintii filialelor partidului, presedintii si vicepresedintii organizatiilor autonome ale partidului, plus un numar de membri stabilit de congres. Presedintele filialei PMM poate fi revocat pana la urmatorul congres din Consiliul Suprem la decizia Conferintei filialei. Art.38 Consiliul Suprem al PMM are urmatoarele prerogative:

 • convoaca congresul si stabileste sistemul de reprezentare la congres;
 • desemneaza componenta Biroului Permanent al partidului;
 • creaza departamente si stabileste competentele lor;
 • desemneaza coordonatori in teritoriu;
 • ia decizii privind activitatea PMM;
 •  stabileste mandatele vicepresedintilor si a secretarului general
 • adopta declaratii si rezolutii;
 • aproba regulamentele interne ale organizatiilor autonome de tineret, de femei, de seniori, profesionisti etc.;
 • allege vicepresedintii si secretarul general ai PMM la propunerea Presedintelui
 • aproba Regulamentul Intern al PMM.

Art.39 Consiliul Suprem al PMM este condus de catre Presedinte. In absenta acestuia, Consiliul va fi condus de catre unul dintre Vicepresedintii imputerniciti. Art.40  Consiliul Suprem se convoaca prin hotararea Biroului Permanent sau la initiativa a cel putin 1/3 din membrii Consiliului Suprem. Art. 41 Absenta nemotivata de la trei sedinte consecutive ale Consiliului Suprem este considerata drept retragere din acest organ. Biroul Permanent Art. 42 Biroul Permanent este organul executiv, de dispozitie si control in perioada dintre sedintele Consiliului Suprem. Din componenta lui fac parte: Presedintele si Vicepresedintii PMM, Secretarul General si un numar de membri alesi de Consiliul Suprem. El este condus de Presedintele PMM, iar in lipsa acestuia de unul dintre Vicepresedinti, imputernicit de Presedinte. 

Art.43 Biroul Permanent are urmatoarele prerogative:

 • executa deciziile Consiliului Suprem si ale Presedintelui PMM;
 • convoaca sedintele Consiliului Suprem;
 • convoaca sedintele comune ale Consiliului Suprem si ale Departamentelor;
 • audiaza rapoartele sefilor de Departamente si ale altor responsabili de partid, Presedintilor filialelor teritoriale, Presedintilor organizatiilor autonome;
 • denumeste persoanele care au dreptul de a semna contracte sau acte contabile
 • aproba bugetul.
 • foloseste patrimoniul PMM si prezinta rapoarte Consiliului Suprem;

Art.44 Se considera deliberative sedintele Biroului Permanent la care participa cel putin 2/3 dintre membri. Deciziile sunt adoptate prin votul majoritatii si sunt semnate de catre presedintele si secretarul sedintei. Orice sef de departament poate participa cu un  vot consultativ la sedintele Biroului Permanent. Art.45 Departamentele Biroului Permanent sunt create pentru activitatea partidului in diverse domenii si au dreptul sa antreneze in activitatea lor experti in materie. Art.46 Alegerea conducerii Partidului se face prin vot deschis sau secret, la decizia forului respectiv prin majoritatea voturilor.

Conferinta

Art. 47 Conferinta este organul principal a conducerii filialelor PMM si poate fi convocata anual. Conferinta extraordinara poate fi convocata la decizia Consiliului filialelor sau la initiativa a 1/3 dintre membrii organizatiilor de baza a respectivei filiale. Art. 48 Conferinta are urmatoarele prerogative:

 • ia in dezbatere si rezolva cele mai importante probleme ale activitatii filialei partidului;
 • alege Presedintele, Vicepresedintii, Consiliul, Secretarul filialei si Comisia de Cenzori;
 • audiaza rapoartele Consiliului Filialei si ale Comisiei de Cenzori;
 • alege delegatii la Congresul PMM;

Consiliul Filialei

Art.49 Consiliul Filialei este Organul de Conducere al Ffilialei PMM in perioada dintre conferinte si se formeaza din Presedintele, Vicepresedintii si Secretarul Filialei, Ppresedintii Organizatiilor de baza si Presedintii structurilor teritoriale ale organizatiei autonome, plus un numar de membri stabilit de conferinta. Art. 50 Consiliul Filialei are urmatoarele prerogative:

 • convoaca Conferinta si stabileste sistemul de reprezentare la Conferinta;
 • alege Biroul permanent al filialei;
 • dezbate cele mai importante probleme ce vizeaza activitatea partidului in general si a filialei in special si adopta deciziile de rigoare;
 • audiaza rapoartele despre activitatea organizatiilor de baza;
 • creaza comisii de experti;
 • denumeste persoanele care au dreptul de a semna contracte sau acte contabile

Art. 51 Sedintele Consiliului Filialei se convoaca, de regula, lunar de catre Biroul Permanent al Filialei sau la cererea a cel putin 1/3 din numarul membrilor Consiliului si sunt deliberative daca cel putin 2/3 din numarul total al membrilor lui sunt prezenti. Art. 52 Deciziile Consiliului Filialei sunt adoptate printr-o majoritate a voturilor. Art. 53 Presedintele Filialei conduce Consiliul, prezideaza intalnirile si semneaza deciziile adoptate. In lipsa Presedintelui, va fi imputernicit unul dintre Vicepresedinti.

Biroul Permanent al Filialei

Art.54 Biroul Filialei este Organul Executiv de dispozitie si control in perioada dintre sedintele Consiliului. Din componenta lui fac parte Presedintele, Vicepresedintii, Secretarul, plus un numar de membri stabilit de Consiliu. Art.55Biroul Permanent al Filialei are urmatoarele prerogative:

 • convoaca sedintele Consiliului filialei;
 • executa hotararile Conferintei si ale Consiliului filialei;
 • creaza grupuri de lucru, cooptand specialisti in materie;
 • dispune de mijloacele filialei si prezinta rapoarte Consiliului filialei;
 • ia in discutie chestiunile curente ce vizeaza activitatea filialei in general si a organizatiilor de baza in special si adopta deciziile de rigoare;
 • tine evidenta cotizatiilor lunare si verifica indeplinirea obligatiilor statutare;
 • asigura organizatiile de baza cu legitimatii, fise de evidenta si documentatia necesara pentru buna desfasurare a activitatii acestora;
 • decide asupra excluderii unor membri din partid pentru abateri grave de la prevederile Statutului si informeaza despre aceasta forurile de conducere ierarhic superioare.

Art. 56 Se considera deliberative intalnirile Biroului Permanent al Filialei, daca cel putin 2/3 din numarul total al membrilor lui sunt prezenti. Art. 57 Deciziile Biroului Permanent al Filialei sunt adoptate printr-o majoritate a voturilor. 

Presedintele si Vicepresedintii Filialei

Art. 58  Presedintele filialei:

 • reprezinta Filiala PMM in raza unitatii teritoriale in care aceasta este constituita;
 • prezideaza Conferinta, Consiliul si Biroul filialei. In caz de necesitate, el delegheaza aceasta functie unuia dintre Vicepresedinti.
 • propune Conferintei candidatura Secretarului filialei.
 • propune Consiliului candidaturile Vicepresedintilor.

Art. 59 . Vicepresedintii Filialei: ·         sunt responsabili de activitatea organizatiilor de baza din sectoarele incredintate lor. ·         alte competente ale Vicepresedintilor sunt stabilite de Consiliul Filialei.

Secretarul filialei

Art. 60 Secretarul Filialei: este responsabil in fata Presedintelui Filialei si a Secretarului General al partidului de:

 • executarea deciziilor luate de organele centrale si locale ale partidului;
 • administrarea treburilor filialei;
 • evidenta si recrutarea personalului;
 • asigurarea functionarii grupurilor de lucru;
 • organizarea Conferintei;
 • pregatirea sedintelor Consilului si ale Biroului;
 • gestiunea si utilizarea adecvata a mijloacelor bugetare acumulate sau alocate;
 • colectarea si evidenta cotizatiilor si a donatiilor;
 • completarea si pastrarea arhivelor filialei;
 • evidenta membrilor PMM din filiala.

Adunarea Generala

Art.61 Adunarea Generala este organul suprem de conducere al organizatiei de baza si este convocata de Consiliul local sau de Presedintele organizatiei de baza, de regula, lunar. Adunarea generala poate fi convocata, de asemenea, la propunerea organelor de conducere ierarhic superioare si la cererea a cel putin 1/3 din membrii organizatiei de baza. Art.62 Adunarea Generala are urmatoarele prerogative:

 • alege presedintele, vicepresedintele si Consiliul local al organizatiei de baza (in cazul in care organizatia de baza are mai putin de 15 membri, alege numai presedintele care este investit si cu functii executive);
 • stabileste sarcinile si apreciaza activitatea fiecarui membru al organizatiei de baza;
 • ia in discutie probleme de ordin local ce vizeaza activitatea organizatiei de baza si modalitatile de executare a hotararilor organelor superioare de conducere ale partidului;
 • comemoreaza date remarcabile din istoria neamului;
 • informeaza pe larg opinia publica din localitate despre activitatea partidului, despre scopul si obiectivele lui;
 • analizeaza activitatea organizatiei de baza;
 • desemneaza delegati pentru conferinta.

Art.63  Adunarea generala este prezidata de Presedintele Organizatiei de baza care semneaza documentele. In lipsa Presedintelui aceste functii le indeplineste Vicepresedintele. Art.64 Deciziile Adunarii Generale sunt adoptate printr-o majoritate a voturilor.

Consiliul Local

Art.65 Consiliul Local este Organul Executiv al Organizatiei de baza in perioada dintre adunarile generale si se constituie dintr-un numar stabilit de Adunarea Generala, in cadrul organizatiilor de baza care au mai mult de 15 membri. Art.66 In fruntea Consiliului Local se afla Presedintele organizatiei de baza care prezideaza sedintele si semneaza documentele. In lipsa Presedintelui, aceste functii le indeplineste Vicepresedintele.  Art.67 Consiliul local convoaca Adunarea Generala si executa hotararile ei.

Capitolul VI - Patrimoniul, finantele si personalul

Art.68 PMM dispune de mijloace financiare, care se pastreaza in conturile bancare. Aceste mijloace provin din:

 • cotizatii de membru;
 • donatii benevole din partea persoanelor fizice si juridice, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art.69 Membrii Consiliului Suprem, ai Biroului Permanent al PMM si ai Comisiei de Cenzori isi indeplinesc obligatiile, de regula, pe baze obstesti. Partidul acopera cheltuielile suportate de ei pentru indeplinirea obligatiilor. In anumite cazuri, Consiliul Suprem poate sa stabileasca pentru ei salarii in conformitate cu schema de incadrare. Art.70 PMM poate avea lucratori angajati pentru indeplinirea unor functii organizatorice sau de ordin tehnic. Art.71 Activitatea financiara a Biroului Permanent al PMM este controlata de Comisia de Cenzori (nu mai rar decat o data pe an); activitatea financiara a organizatiei de baza si a filialei -- de Comisia de Cenzori desemnata de Conferinta.

Capitolul VII - Prevederi finale

Art.72. PMM este persoana juridica si dispune de stampila si conturi bancare. Art.73. PMM si filialele sale au antete proprii. Art.74. Partidul Emigrantilor din Moldova poate fi dizolvat numai conform deciziei Congresului. Decizia poate fi adoptata daca cel putin 2/3 din numarul total al delegatilor sunt prezenti.

 Comentarii: 1
Administrator a spus:
data:20.12.2010 ora:10:33:55

STATUTUL PARTIDULUI EMIGRANŢILOR MOLDOVENI


(MODEL DE STATUT Participati,corectati,propuneti)

Dispoziţii generale:
Art. 1. Denumirea este Partidul Emigranţilor Moldoveni. Denumirea prescurtată este - PEM.
Art. 2. Partidul emigranţilor moldoveni îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Moldovei si în afara RM în conformitate cu dispoziţiile Constituţiei, ale Legii partidelor politice, precum şi prevederilor prezentului Statut.
Art. 3.
1) Simbolul Partidului Emigranţilor Moldoveni este Globul, El este inscripţionat pe sigla, drapelul şi alte însemne oficiale ale PEM.
2) Simbolul electoral al partidului este Globul
3) Sediul central al Partidului Emigranţilor Moldoveni va fi la : Chişinău, str. e de a decide…...

Art. 4 Părţile integrale ale PEM sunt:
I)Membrii,
II)Comitetul National de administraţie cu Președintele Comitetului
III)Secretarul,
IV)Tezorierul, (în italiana e tesoriere de la cuvîntul tesoro, (tezaur))
V) Vice-preşedintele
VI) Preşedintele.


I ) Membrii
Poate sa adere la PEM, oricine fără deosebire de vîrstă si de naționalitate dar deținator al cetateniei RM.
Inregistrarea se realizeaza prin achitarea taxei anuale, care se aplica la acceptarea prezentului statut.
Ca membri se ințeleg acele persoane, cetațeni moldoveni cu reședinta și în RM atît și în alte țari in posesul unui permis de sedere, ce se alatura PEM prin semnarea
Manifestului de valori,
prezentului Statut,
Codul de Etica si sunt de acord sa fie înregistrați în registrul de membri.
PEM încredințeaza alegătorilor săi deciziile fondamentale în cea ce privește direcția politicii, alegerea funcțiilor interioare , alegerea candidaților pentru birourile principale instituționale.
Toți alegătorii și aleșii al PEM au dreptul:
A)de a participa la alegerile politice a PEM, prin alegerea directa a secretarilor de adunari
B) participarea la alegerile primare pentru alegerea candidatilor de partid la pozitiile institutionale;
C) de a lua parte la forum-uri tematice;
D) Și să voteze în cadrul referendumului deschis aleșilor și alegătorilor și să ia parte la alte forme de consultare;
E) are dreptul de acces la informatii cu privire la toate aspectele vieții de PEM;
F) are dreptul să ia parte la reuniunile asociațiilor;
G) are dreptul de recurs și de a primi un raspuns în cazul in care considera ca sunt încalcate dispozitiile prezentului statut.
Membrii PEM, de asemenea, au dreptul de a:
A)de a participa la alegerea directa a secretarilor de adunări
B)sa fie consultat cu privire la alegerea candidaților din partea PEM la careva functie electiva instituționala;
C) să voteze în cadrul referendumului;
D) a participa la formarea politică propusă de partid si de punerea sa în aplicare;
E) deschide sedii permanente pentru analitica si elaborări politice;
F) sa fie pe deplin informați despre viața interna a PEM;
G) avansarea propriei candidaturi pentru organismele de conducere la diferite nivele pentru alegerea directa de catre toți alegatorii;
H) a se iscali pentru candidarea ca să acopere cheltuielile instituționale.
Toti alegatorii si aleșii al PEM au obligația de a:
a)promova extinderea votului pentru PEM in medii sociale in care activeaza;
b) loialitate în sprijinul candidaților pentru posturile de la diferite niveluri instituționale;
c) se alatura grupurilor PEM, in adunările aleșilor din care fac parte, în concordanța cu declarația semnata la data de inregistrare, în registrul mentionat.
Grupuri de membri.
1. Membrii pot sa creeze grupuri PEM, in special telematice.
2. Pentru a fi recunoscute oficial, membri ai asociatiilor PEM trebuie sa declare în scris Secretarului PEM:
a) un preaviz cu cincisprezece zile înnainte, data si locul stabilite pentru deșfașurarea Adunarii Constituente;
b) o lista a membrilor săi, complect de informatii cu caracter personal și numarul cardului telematic de membru al fiecarui, indicînd secretarul(care trebuie să fie inscriși în PEM),
c) procesul-verbal al Adunării constitutive ale asociatiei, care atestă prezența unei majoritați absolute a membrilor;
d) Asociatiile PEM telematice trebuie sa includă, de asemenea, site-ul și lista de discutii.
3. Puteți să vă abonați la mai multe grupuri de PEM.
4. Fiecare asociație PEM e compusa din cel putin 25 de membri, pentru anul curent și poate alege unul dintre membrii săi, un reprezentant în Comitetul National.
Membrii Congresului.
Congresul de membri este anual și are loc la o data stabilită.
Stabilirea orientărilor politice anuale a Mișcarii;
aprobarea bugetului;
decizia cotei minime de înscriere pentru anul urmator;
hotarîrea majorității, cu privire la cererile pentru continuarea relației de membri făcute de grupurile sau asociațiile PEM.
Aprobarea Statutului și alegerea Președintelui PEM,
Vice Președintelui
Trezorierului,
Secretarului,
si 60 de membri al Comitetului National.
Participarea la vot a membrilor Congresului.
Partidul Emigranților Moldoveni se angajeaza sa indepărteze obstacolele în calea participării politice a femeilor.
Asigurarea, la toate nivelele, prezența egalitătii intre femei si bărbați în organele sale de conducere și executiv.Promovează egalitatea de șanse între femei și bărbați în nominările de asamblare ale aleșilor și urmarește scopul de a realiza egalitatea de șanse între barbați si femei pentru posturile instituționale și interne. PEM asigură resurse financiare pentru a promova participarea activă a femeilor în politica. PEM promovează participarea politică a tinerilor, cetațeni ai RM sau cetațeni ale altor țari in posesul unui permis de ședere, care garanteaza egalitatea de șanse pentru toți și la toate nivelele
Congresul Extraordinar.
Congresul extraordinar este convocat:
a) în urma consultarii cu tezorierul și secretarul;
b) de presedintele PEM în cazul în care cererea de o treime din membrii cu cel puțin trei luni înnainte;
la cererea de către Comitetul National de către majoritatea absolută a membrilor săi.
II) - Comitetul Național.
1. Comitetul Național discută și decide asupra acțiunilor PEM și la deciziile și propunerile organelor de conducere, astfel de rezoluții sunt obligatorii pentru executiv în cazul în care se adoptă de către Consiliul, cu o majoritate de 2 / 3, cînd a participat la vot cel putin jumatate dintre componentii săi ;
modificarea statutului și actului constitutiv se face printr-un vot cu majoritate simpla atunci cînd cel puțin jumatate din componentii săi voteaza.
Secretarul, prin decizie motivată, poate suspenda eficacitatea acestor decizii pîna la urmatoarele hotărîri ale primului Congres și succesiv la adoptarea acestora.
2. Comitetul National se convoacă cel puțin o dată la fiecare trei luni:
a) de secretar, în mod obișnuit, sau în sesiune extraordinară în cazul în care se considera că exista condiții de necesitate sau de urgența;
b) De președintele Comitetului, în mod exceptional, la cererea majoritații membrilor. Avizul de convocare trebuie să fie trimis cu cel puțin cincisprezece zile înainte de data fixata pentru inceputul reunirii, în cazul Comitetului ordinar, și cel puțin șapte zile innainte de reunirea Comitetului extraordinar.
3. Comitetul National este format din:
a) 60 de membri aleți prin vot proportional de membrii Congresului, pe listele concurentilor;
b) un membru în calitate de reprezentant al fiecărei asociații PEM, avînd cel putin 25 de membri înscriși al PEM pentru anul curent;
c)Comitetul național iși exprima orientarile privind PEM, prin vot,rezoluții sau în cazuri de necesitate și de urgența prin mijloace electronice, luate prin deciziile pe baza problemelor identificate de catre Oficiul National.
Regulamente sunt aprobate de catre Comitetul Național prin vot în favoarea o majoritatea absolută a membrilor săi. In fiecare an, membrii Comitetului Național trebuie sa-si reînnoiască propria înregistrare pînă la 15 ianuarie.
4.Comitetului Național iși alege Președintele prin vot secret. Președintele Comitetului Național trebuie să dețina funcția pe durata mandatului Adunării.
4. bis - Președintele Comitetului.
Comitetul la prima reunire după Congres, alege din rîndul membrilor săi, Președintele. Votul alegatorilor este valabil atunci cînd participă cel puțin jumatate din membrii comitetului.
Președintele Comitetului asigură o bună funcționare a reunirilor și aplicarea corectă a Regulamentului, și asigură circulația informațiilor în cadrul PEM. Președintele Comitetului poate numi, dintre membrii Comitetului, doi vice-președinti, care il vor asista în îndeplinirea funcțiilor sale în modul prevăzut de Regulamentul întrunirii. În conformitate cu dispozițiile din Regulament, Președintele are facultate de a da cuvîntul, de a gestiona și modera discuțiile, menține ordinea,decide ordinea de vot, clarifică sensul votului si anuntă rezultatul.
5.Adunarea este, de obicei la convocarea Președintelui său, cel puțin o dată la fiecare șase luni.
III) - Secretarul
Secretarul este responsabil de politica PEM, de la care are reprezentanța juridică și în relațiile sale cu alte instanțe, are puterea de a promova, în consultare cu Trezorierul, orice acțiune juridica și încă să ia parte în procese. El trebuie să ia astfel de măsuri și inițiative necesare pentru a atinge scopurile si obiectivele PEM, și pentru a asigura buna funcționare. Convoacă membrii Congresului.
În cazul în care Secretarul eliberat din funcție înnainte de sfîrșitul mandatului său, Adunarea poate alege un secretar nou pentru perioada rămasa a mandatului.
În cazul în care Secretarul demisioneaza pentru un dezacord fața de rezoluția motivată aprobată de Adunarea sau Directia Natională, Adunarea poate alege un secretar nou pentru perioada ramasă a mandatului, cu o majoritate de două treimi din componente. În acest scop, președintele convoaca Adunarea pentru o data nu mai tîrziu de treizeci de zile de la depunerea demisiei.
În cazul în care nici un candidat nu obtine aprobarea majoritații , se organizează noi alegeri pentru alegerea Secretarului.
IV) Tezorierul
Tezorierul are responsabilitatea gestiunilor administrative si financiare ale PEM și deschiderea și menținerea conturilor bancare.
Prezinta Congresului bilanțul și Comitetului Național raportul de progres politico-financiar al PEM.
Revizori de conturi.
Congresul alege trei Revizori de conturi.

V) Vice-preşedintele
Preziduirea Congresului.
Convocăm Congresul Extraordinar în cazul în care cere o treime din membri cu cel puțin trei luni de înscriere.
VI) - Președinte al PEM.
Preziduirea Congresului.
Convocam Congresul Extraordinar in cazul in care cere o treime din membri cu cel putin trei luni de inscriere.

Alegerea secretarului si autoritatilor nationale sunt reglementate printr-un regulament adoptat de catre Comitetul National cu votul favorabil de majoritatea absoluta a membrilor sai.

Art.5 Scopul şi obiectivele partidului
1) În activitatea sa, PEM urmăreşte obiective politice ca înnaintarea candidaților PEM la posturile de guvernare a RM.
2) Partidul Emigranţilor Moldoveni promovează valorile şi interesele naţionale, suveranitatea naţională, independenţa, integritatea teritorială şi ordinea de drept şi principiile constituţionale.
3) PEM are drept scop consolidarea moldovenilor emigranţi pentru a le da posibilitatea de a participa activ la viaţa politică a Republicii Moldova.
Art. 6 Codul etic
1. Nu pot adera la PEM alegătorii sau membrii și nu pot fi candidați pentru posturi de partid interne sau posturi instituționale persoanele care se găsesc excluși din motiv de Codul de etica.
Art.7 - reteaua PEM.
1. Toate drepturile referitoare la statutul de înscriere, de asemenea, pot fi exercitate prin intermediul internetului. În acest scop, la înscrierea fiecarui membru va fi atribuit un număr alfanumeric, valabil pana la 31 decembrie a anului pentru care a fost platit taxa de intrare.
2. Hotaririle Congresului si membrilor Comitetului National se publica imediat pe site-ul www.partem.org
Documentele oficiale si bilanțul se publica pe sit, de către Secretarul și de Administrator, în termen de 5 zile de la aprobarea lor.
3. Datele personale ale membrilor PEM care solicită sunt publicate pe site-ul www.partem.org
4. Presedintele verifică pe site-ul PEM daca este întotdeauna disponibilă lista completa si actualizată a membrilor Comitetului National. Orice schimbări în compoziția PEM trebuie să fie publicată pe sit timp de trei zile de la apariția lor.
5.Temele siteului sunt: discuție liberă, participarea la viața publică, educație de alegatori și membri de partid și implicarea cetațenilor în dezvoltarea propunerilor. Siteul produce materiale utile pentru luarea deciziilor și de inițiativă politică al PEM.
6. Temele siteului sunt activate de către cei care se ocupă de domenii și domeniile tematice ale PEM. Un siteu poate fi, de asemenea, activat în cazul în care prezintă o cerere de cel puțin zece cetațeni, precum și propunerea este aprobată de catre Comitetul Național cu votul favorabil de majoritatea absoluta a membrilor sai.
7. Materiale audio,video și documente elaborate de către siteu sunt publice și accesibile tuturor, cu titlu gratuit și nu fac obiectul dreptului de autor.
PEM le pot folosi în mod liber pentru elaborarea programului și pozițiilor sale politice.

DISPOZITII TRANZITORII (aprobat de catre PEM 01.01.2015)

 

 
Crează cont nou
Am uitat parola
Retrimite e-mail-ul de activare