Castelele și vilele bogătanilor RM 2

publicat la:2016-01-24

Moldovenii vor cere transparența la acest capitol.

Oare toți au construit pe bani cîștigați cinstit?

Șeful interimar al Direcției asistență socială a primăriei Chișinău, Valeriu Negru, a construit un bloc de locuit cu cinci nevele, pe care l-a scos în vânzare, arată RISE Moldova într-o investigație. 
Vita­lie Iurcu, fos­tul direc­tor al Mol­d­te­le­com în peri­oada 2009 — 2015, numit la finele lunii august în func­ția de vice­mi­nis­tru al Eco­no­miei, a reu­șit să adune, în peri­oada când a con­dus una din cele mai mari com­pa­nii de stat, o avere impre­sio­nantă. Acesta locu­iește într-o casă de lux, con­duce un Porsche Cayenne, deține mai multe tere­nuri în Chi­și­nău care valoa­rează mili­oane de lei, iar prin inter­me­di­ari, în spe­cial prin inter­me­diul unui nepot, este impli­cat în acti­vi­ta­tea mai mul­tor firme cu acti­vi­tăți în agri­cul­tură. Tot prin nepo­tul său, actu­a­lul vice­mi­nis­tru al Eco­no­miei, aren­dează jumă­tate de har de pădure lângă Ialo­veni, pădure la care, în 2014, în tim­pul ore­lor de ser­vi­ciu, au mun­cit chiar anga­jați ai Mol­d­te­le­com, plătiți din banii sta­tu­lui.
Casa și averile de milioane a Președintelui Curții Supreme de Justiție Mihai Poalelungi. Din declarația sa pe venit 2014 :
Bunuri imobile
1. Teren intravilan cu suprafața de 0,0326 ha, 100% cotă-parte împreună cu soția, în valoare de 2 295 742 lei (împreună cu casa de locuit), contract de vînzare-cumpărare din anul 2012
2. Casă de locuit cu suprafața de 111,2 m.p., 100% cotă-parte împreună cu soția, în valoare de 2 295 742 lei (împreună cu terenul), cumpărat în anul 2012
3. Apartament cu suprafaţa de 90,40 m.p., 100% cotă-parte împreună cu soția, feciorul și soacra, în valoare de 1 694,10 lei (conform contractului), contract de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată din anul 2003
Bunuri mobile
1. Autoturism Mercedes E220 CDI (an. fab. 2008), în valoare de 656 000 lei, cumpărat în anul 2008
2. Autoturism Subaru Forester (an. fab. 2009), în valoare de 304 000 lei, cumpărat în anul 2010
3. Autoturism Mercedes ML 320 CDI (an. fab. 2009), în valoare de 720 000 lei, cumpărat în anul 2011.
Active financiare
casa de milioane a lui Dorin Drăguțanu, guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei .Casă ca casă , nimic eșit din comun, știind că Drăguțanu are un salariu de 75 000 de lei ...numai că a fost gajată pentru un credit preferențial cu o rată a dobânzii extrem de atractivă şi nemaiîntâlnită pe piaţă, de doar 0,5% ,chiar de la locul sau de muncă!!! Da ,da Drăguțanu a luat credit de la instituția la care e șef ,cu dobândă de doar 0,5%. Vă imaginați așa situație în Germania? Sau Norvegia ,Finlanda, Danemarca? A 2-a zi erau demiși, să fi facut așa ceva șefii băncilor de acolo. Da în Moldova nimic, Moldova țară de minuni!
Valeriu Streleț între 30 iulie și 30 octombrie 2015 a fost Prim-ministru al Republicii Moldova.

ZdG a ana­li­zat şi a veri­fi­cat decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi ale prin­ci­pa­li­lor can­di­daţi care ocupă pri­mul loc în lista par­ti­de­lor înre­gis­trate de CEC în actu­ala cam­pa­nie elec­to­rală.

495-marian-lupuLupu, la bloc, Filat, cu chirie

Lide­rul PDM, Marian Lupu, locu­ieşte într-un apar­ta­ment de lux din cen­trul Chi­şi­nă­u­lui, pe str. 31 august. Con­form date­lor cadas­trale, locu­inţa are 136,1 m.p. şi a intrat în pose­sia soţi­lor Lupu, Marian şi Vic­to­ria, în decem­brie 2004, peri­oadă în care lide­rul PDM era minis­tru al Eco­no­miei, numit prin decre­tul preşe­din­te­lui de atunci, Vla­di­mir Voro­nin. Peste câteva luni, Lupu can­dida pe lis­tele PCRM la ale­ge­rile par­la­men­tare, deve­nind depu­tat. Infor­ma­ţi­ile de la Cadas­tru arată că soţii Lupu au intrat în pose­sia apar­ta­men­tu­lui în baza unui „cer­ti­fi­cat”. În 2004, la ultima eva­lu­are, apar­ta­men­tul era esti­mat la 1,2 mln. de lei. Tot la această adresă, Lupu a decla­rat că deţine un garaj de 18 m.p. Alte averi, con­form decla­ra­ţiei cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi, preşe­din­tele PDM nu deţine. Con­form date­lor de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), numele soți­lor Lupu nu figu­rează în cali­tate de fon­da­tori de SRL-uri.

495-filatLide­rul PLDM, Vlad Filat, a decla­rat la CEC că deţine o casă de 180 m.p., un apar­ta­ment de 70 m.p., două garaje şi un teren de 1390 m.p., toate în Chi­şi­nău. Numă­rul 1 în lista liberal-democraţilor, după divorţul de Sanda Filat şi căsă­to­ria cu Angela Gonţa, a tre­cut, însă, cu tra­iul într-un alt imo­bil. Mai multe insti­tu­ţii media au scris că acesta ar fi pro­cu­rat o casă în cen­trul Chi­şi­nă­u­lui, pe str. Piro­gov, imo­bil ce ar fi apa­rţi­nut ante­rior lui Vic­tor Bos­tan, direc­to­rul gru­pu­lui de com­pa­nii „Purcari&Bostavan Wine­ries”. Filat pre­ciza, după apa­ri­ţia ace­lor infor­ma­ţii, că „ar fi fost corect să mă fi între­bat şi pe mine sau să veri­fice la Cadas­tru a cui este acea casă. Este ade­vă­rat, locu­iesc acolo, dar sunt chi­riaş. Nu pen­tru că nu aş putea să-mi cum­păr o casă, dar vreau să-mi fac o casă şi până atunci locu­iesc aici”. ZdG a veri­fi­cat infor­ma­ţia la Ofi­ciul Cadas­tral, iar acel imo­bil, într-adevăr, nu este înscris pe numele fos­tu­lui pre­mier. În decla­ra­ţia depusă la CEC, Filat a mai indi­cat că deţine acţiuni la SC Kapi­tal Invest Com­pany SA, firmă fon­dată la Iaşi, care deţine şi cele mai multe acţiuni în cadrul Ipteh, din cen­trul Chi­şi­nă­u­lui. În R. Mol­dova, con­form CÎS, nici Filat, nici actu­ala sa soţie nu sunt fon­da­tori de firme.

495-voroninTrei vecini de pe str. Serghei Lazo

În iulie 2014, fiind depu­tat, Mihai Ghimpu, preşe­din­tele PL şi numă­rul 1 în lista elec­to­rală a for­ma­ţiu­nii la ale­ge­rile din 30 noiem­brie, şi-a înre­gis­trat ofi­cial pe numele său şi al soţiei sale, Dina, un apar­ta­ment de 160,7 m.p. de pe str. Ser­ghei Lazo din Chi­şi­nău, într-un bloc con­struit recent. La Cadas­tru, locu­inţa este esti­mată la 1,4 mln. de lei. Con­form decla­ra­ţiei depuse la CEC, Ghimpu mai are un apar­ta­ment de 63 m.p. pe str. Kogăl­ni­ceanu, dar şi 1/3 din SRL „Euro­sim”, o firmă fon­dată în 2000, care deţine în pro­pri­e­tate o ben­zi­nă­rie. Presa a scris ante­rior că par­te­ne­rii lui Ghimpu de la SRL „Euro­sim”, prin inter­me­diul altei firme, „Par­star Petrol”, au câş­ti­gat în ulti­mii ani con­tracte de sute de mili­oane de lei cu sta­tul.

Tot pe str. Ser­ghei Lazo, nu departe de lide­rul PL, locu­ieşte de mai mulţi ani lide­rul PCRM, Vla­di­mir Voro­nin. Apar­ta­men­tul aces­tuia are 232 m.p. Şi, în 2004, era eva­luat de Cadas­tru la 1,88 mln. de lei. Valoa­rea de piaţă a aces­tui apar­ta­ment, înscris pe numele preşe­din­te­lui PCRM din 2005, este însă mult mai mare. Voro­nin mai deţine 7 tere­nuri, un garaj şi două case de locuit în satele Pârâta şi Cor­jova, ambele din r. Dubă­sari. Con­form date­lor de la CÎS, nici Voro­nin, nici soţia sa, Tai­sia, nu deţin firme. Cei doi deţin însă acţiuni la Fin­Com­Bank. Casa de lux, dar şi un SRL, Cha­teau Tra­ian, sunt ale lui Oleg, fiul lui Vla­di­mir Voro­nin, impli­cat în peri­oada în care tatăl său era şef de stat în mai multe afa­ceri dubi­oase.

Şi liberal-reformatorul Ion Hadârcă locu­ieşte pe str. Ser­ghei Lazo, chiar în blo­cul în care locu­ieşte riva­lul său poli­tic, Vla­di­mir Voro­nin. Con­form date­lor de la Cadas­tru, apar­ta­men­tul lui Hadârcă are o supra­faţă de 147,2 m.p. şi este înscris pe numele ambi­lor soţi Hadârcă, Ion şi Maria. Cos­tul apar­ta­men­tu­lui este de 1,2 mln. de lei con­form date­lor cadas­trale. Depu­ta­tul, în decla­ra­ţi­ile ante­ri­oare, îl estima, con­form preţu­lui de piaţă, la apro­xi­ma­tiv 100 de mii de euro, adică la 1,8 mln. de lei.

495-greceaniiTranzacţiile şi afacerile familiei Greceanîi

Zinaida Gre­cea­nîi, numă­rul 1 în lista soci­a­li­ş­ti­lor lui Igor Dodon, locu­ieşte într-o casă de lux de pe str. Gher­man Pân­tea. Con­form date­lor de la Cadas­tru, casa are 124 m.p. şi a fost dată în exploa­tare în iunie 2007, peri­oadă în care Gre­cea­nîi deţi­nea fun­cţia de prim-viceprim-ministru al R. Mol­dova. Imo­bi­lul este înscris pe numele soţi­lor Gre­cea­nîi, Ale­xei şi Zinaida, şi este eva­luat de Cadas­tru la 1,18 mln. de lei, valoa­rea de piaţă fiind însă de peste 3 mln. de lei. Euge­niu Gre­cea­nîi, fiul lide­rei soci­a­li­ş­ti­lor, deţine şi el un apar­ta­ment de peste 100 m.p. în Chi­şi­nău, mai exact de 107 m.p., pe str. Stu­denţi­lor, esti­mat de Cadas­tru la aproape 800 mii de lei, şi locu­ieşte acolo împre­ună cu soţia sa, Nata­lia. Apar­ta­men­tul a intrat în pose­sia soţi­lor Gre­cea­nîi în urma unui con­tract de inves­ti­ţii din 16 sep­tem­brie 2011, iar actul de primire-predare datează din decem­brie 2012. Tranza­cţi­ile fiu­lui Zinai­dei Gre­cea­nîi au avut loc în peri­oada în care aceasta pără­sea PCRM-ul (noiem­brie 2011) şi vota ulte­rior pen­tru ale­ge­rea şefu­lui sta­tu­lui, iar Voro­nin o acuza că, împre­ună cu Dodon şi Abram­ciuc, ar fi luat bani grei pen­tru această miş­care.

495-greceaniibunaaaaCon­form date­lor de la CÎS, Euge­niu Gre­cea­nîi este şi fon­da­to­rul unei firme, „Scorpion-Trans” SRL, des­chisă în octom­brie 2005, la câteva zile după ce mama sa era numită prim-viceprim-ministru. Firma este spe­cia­li­zată în trans­port de măr­furi, dar şi în repa­ra­ţia auto­ve­hi­cu­le­lor, şi are adresa juri­dică chiar în apar­ta­men­tul lui Euge­niu Gre­cea­nîi. Şi soţul Zinai­dei Gre­cea­nîi apare, la CÎS, în cali­tate de om de afa­ceri. Din 2001, Ale­xei Gre­cea­nîi este fon­da­tor şi admi­nis­tra­tor la Între­prin­de­rea Industrial-Comercială „Ale­xei Gre­cea­nîi”, care are adresa juri­dică în fos­tul apar­ta­ment al fami­liei.

Ser­giu Mocanu, lide­rul Miş­că­rii „Anti­ma­fie”, locu­ieşte într-un apar­ta­ment de doar 51 m.p. pe str. Flo­ri­lor, pro­cu­rat în 2003. La acest capi­tol stă mai bine fiul său, Roman, care deţine un apar­ta­ment pe str. Titu Mai­o­rescu, de 70 m.p. Locu­inţa a intrat în pose­sia fiu­lui lide­ru­lui Anti­ma­fie în febru­a­rie 2007, pe când tatăl său încă era con­si­lier pen­tru misiuni spe­ci­ale al preşe­din­te­lui de atunci, Vla­di­mir Voro­nin.

495-usatii-casaUsatîi şi Roşca, fără proprietăţi în R. Moldova

Renato Usa­tîi, can­di­da­tul cu numă­rul 1 în lista par­ti­du­lui „Patria”, a decla­rat la CEC că deţine două case de locuit la Moscova, un garaj, dar şi patru tere­nuri, tot în capi­tala Fede­ra­ţiei Ruse. În R. Mol­dova, acesta nu a indi­cat nicio pro­pri­e­tate. În Chi­şi­nău acesta locu­ieşte pe str. A. Mate­e­vici, intr-un bloc cu patru etaje. Doar că, apar­ta­men­tele pe care le are aici sunt înscrise pe numele mamei sale, Larisa. Con­form date­lor de la Cadas­tru, pe numele mamei poli­ti­cia­nu­lui sunt înre­gis­trate două apar­ta­mente, ambele de peste 100 de m.p. Până în această vară, ambele erau însă înre­gis­trate chiar pe numele lui Usa­tâi, care le-a cum­pă­rat în 2010.

usatii mamaÎn iunie, acesta le-a donat mamei sale. „Acum sunt ofi­cial ale mamei. Când a înce­put nebu­nia cu omorârea lui Usa­tîi am zis, mama, ia-le tu, sau, am două fiice, una aici şi una în ita­lia”, zice Usa­tîi. Tot pe această adresă, lide­rul celor de la „Patria” are şi garaj, înre­gis­trat tot pe numele mamei sale, care la rându-i, locu­ieşte în Chi­şi­nău, pe str. Petru Rareş. Gara­jul este înre­gis­trat pe numele a patru per­soane fizice şi juri­dice. Ast­fel, 12,2% apa­rţin fir­mei Anturaj-Nou S.R.L., spe­cia­li­zată în afa­ceri cu mobilă, alte 12,2% – lui Mihail Bar­ca­nov şi Tatia­nei Tîj-Barcanov, 63,4% lui Pavel Borş, iar alte 12,2% Lari­sei Usa­tîi. În R. Mol­dova, pe numele lui Usa­tîi nu apare vreun SRL. De pre­ci­zat că sora aces­tuia, Vero­nica Usa­tîi, este căsă­to­rită cu un om de afa­ceri din Româ­nia, Michael Sch­midt, pro­pri­e­ta­rul Auto­mo­bile Bava­ria, cel mai impor­tant dea­ler BMW de peste Prut.

rosca si usatiiIurie Roşca, numă­rul 1 în lista PPCD, a intrat în cam­pa­nia elec­to­rală fără niciun bun imo­bil înscris pe numele său, asta deşi, ante­rior, presa scria că acesta deţi­nea nu mai puţin de cinci spa­ţii loca­tive, patru din­tre ele fiind sedii ale PPCD sau ale unor ONG-uri afi­li­ate for­ma­ţiu­nii. Acum, la Cadas­tru, nici­u­nul din­tre acele imo­bile nu este înscris pe numele numă­ru­lui 1 din lista par­ti­du­lui. Imo­bi­lele din str. Corob­ceanu, 17, sediul actual al PPCD, şi clă­di­rea de pe str. Ser­ghei Lazo, 11, acolo unde era înre­gis­trat Car­te­lul Ţără­nesc „Sfân­tul Ghe­or­ghe”, o altă aso­ci­a­ţie a par­ti­du­lui lui Roşca, sunt în pose­sia fir­mei Roseau Alli­ance LLP, cu sediul în Marea Bri­ta­nie. Clă­di­rea din str. Nico­lae Iorga, fos­tul sediu al PPCD, este acum înre­gis­trată pe numele Fun­da­ţiei pen­tru Demo­cra­ţie Cre­ş­tină, iar în 2010, aceasta era pusă în gaj pen­tru un cre­dit de aproape 5 mln. de lei la Exim­bank, acel cre­dit nefi­ind încă stins. Numele lui Roşca nu apare nici în actele de pro­pri­e­tate asu­pra imo­bi­lu­lui cochet din str. Nuca­ri­lor. În ianu­a­rie 2012, după divorţul de Larisa Roşca, acesta şi-a vân­dut par­tea din imo­bil pe care o deţi­nea fiu­lui său, Şte­fan Roşca.

De pre­ci­zat că, în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi depusă la CEC, Iurie Roşca a indi­cat că deţine doar 70% din firma SRL Prag 3. Con­form date­lor de la CÎS, lide­rul de facto al PPCD figu­rează şi în cali­tate de fon­da­tor a trei publi­ca­ţii peri­o­dice, prin­tre care şi zia­rul Flux, date care nu se regă­sesc în decla­ra­ţia sa. Tot­o­dată, fiul lui Iurie Roşca, Şte­fan, este fon­da­tor a patru SRL-uri: Între­prin­de­rea Mixtă „Tech­no­bri­dge M” (fur­ni­zor de reţele şi ser­vi­cii publice de comu­ni­ca­ţii elec­tro­nice), SRL „Teren Invest”, „Flux Spe­cial” şi SRL „Alrado Grup”, care pres­tează ser­vi­cii de trans­port auto al măr­fu­ri­lor locale şi inter­na­ţio­nale, dar şi de închi­ri­ere a limu­zi­ne­lor.

Comentarii: 2
Administrator a spus:
data:24.01.2016 ora:10:49:24

Mai mulți judecători de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) s-au pricopsit în ultimul an cu mașini, case, apartamente, terenuri și depozite bancare de zeci de mii de dolari, comunică Politik.md.
Astfel, cele mai valoroase și mari imobile au fost obținute de magistrații CSJ: Galina Stratulat, Oleg Sternioală și Sveatoslav Moldovan.
Astfel, în 2014, Galina Stratulat a dobândit un apartament cu suprafața de 169,48 de metri pătrați, în valoare de 1 520 836 lei. În declarația de venituri și proprietăți magistrata a indicat că acesta a fost obținut în urma semnării unui contractct de înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață. Pe lângă aceasta, judecătoarea a declarat și dechiderea unui depozit clasic, cu soldul de 15 000 euro. La fel, și magistrata Tatiana Vieru a deschis în ianuarie 2014 un depozit bancar în sumă de 10 000 de dolari.
La rândul lor, magistrații CSJ, Oleg Sternioală și Sveatoslav Moldovan au declarat că și-au cumpărat câte un apartament cu suprafața de 89 și, respectiv, 50,79 metri pătrați. Înafară ce acesta, de curând, magistratul Sternioală s-a pricopsit și cu un autoturism de marca KIA Sportage Universal, fabricat în 2013, valoarea declarată a căruia este de 397 474 de lei.
Și magistratul Petru Moraru și-a cumpărat în 2014 un apartament de aproape 400 000 de lei, pe care l-a și vândut între timp, și a primit prin comodat un autoturism. Asta, în timp ce judecătoarea Ala Cobăneanu și-a cumpărat, la fel, un apartament și un teren pentru construcții în valoare de peste jumătate de milion de lei.
Totodată, trei magistrați și-au cumpărat în ultimul an autoturisme. Este vorba despre judecătoarea Liliana Catan care și-a cumpărat un autoturism de marca Toyota RAV 4 în valoare de 150 000 lei, Vladimir Timofti – o mașină de marca Hyundai Santa Fe în valoare de 28 000 lei, iar Iurie Diaconu, un autoturism de marca Mercedes E250 CDI, fabricat în 2010.
Amintim că 2014 a fost și anul în care salariile judecătorilor au crescut simțitor. Astfel, practic toţi judecătorii CSJ au beneficiat în 2014 de un salariu ce depășește suma de 200 de mii de lei pe an. Pe lângă aceasta, unii au beneficiat de pensii mari și indemnizații.

 
Administrator a spus:
data:02.03.2016 ora:22:30:02

PEM va cere transparența la acest capitol. Multe vile și castelele au fost construite din banii cetățenilor RM. Hoții vor fi arestați și vilele si castelele lor, construite din banii publici vor fi confiscate… Bogatii vor trebui sa justifice bogatiile lor pe salarii mici… Noi PEM vom introduce impozitul pe bogatie.

 

Crează cont nou

Am uitat parola

Retrimite e-mail-ul de activare