Statutul PMMSTATUTUL PARTIDULUI MUNCITORILOR MOLDOVEI

 


(MODEL DE STATUT Participati,corectati,propuneti)

Dispoziţii generale:
Art. 1. Denumirea este Partidul Muncitoriilor Moldovei. Denumirea prescurtată este - PMM.
Art. 2. PMM îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Moldovei si în afara RM în conformitate cu dispoziţiile Constituţiei, ale Legii partidelor politice, precum şi prevederilor prezentului Statut.
Art. 3.
1) Simbolul PMM este Globul, El este inscripţionat pe sigla, drapelul şi alte însemne oficiale ale PMM.
2) Simbolul electoral al partidului este Globul
3) Sediul central al PMM va fi la : Chişinău, str. vom decide......

Art. 4 Părţile integrale ale PMM sunt:
I)Membrii,
II)Comitetul National de administraţie cu Președintele Comitetului
III)Secretarul,
IV)Tezorierul, (în italiana e tesoriere de la cuvîntul tesoro, (tezaur))
V) Vice-preşedintele
VI) Preşedintele.

 


I ) Membrii
Poate sa adere la PMM, oricine fără deosebire de vîrstă si de naționalitate dar deținator al cetateniei RM.
Inregistrarea se realizeaza prin achitarea taxei anuale, care se aplica la acceptarea prezentului statut.
Ca membri se ințeleg acele persoane, cetațeni moldoveni cu reședinta și în RM atît și în alte țari in posesul unui permis de sedere, ce se alatura PMM prin semnarea
Manifestului de valori,
prezentului Statut,
Codul de Etica si sunt de acord sa fie înregistrați în registrul de membri.
PMM încredințeaza alegătorilor săi deciziile fondamentale în cea ce privește direcția politicii, alegerea funcțiilor interioare , alegerea candidaților pentru birourile principale instituționale.
Toți alegătorii și aleșii al PMM au dreptul:
A)de a participa la alegerile politice a PMM, prin alegerea directa a secretarilor de adunari
B) participarea la alegerile primare pentru alegerea candidatilor de partid la pozitiile institutionale;
C) de a lua parte la forum-uri tematice;
D) Și să voteze în cadrul referendumului deschis aleșilor și alegătorilor și să ia parte la alte forme de consultare;
E) are dreptul de acces la informatii cu privire la toate aspectele vieții de PMM;
F) are dreptul să ia parte la reuniunile asociațiilor;
G) are dreptul de recurs și de a primi un raspuns în cazul in care considera ca sunt încalcate dispozitiile prezentului statut.
Membrii PMM, de asemenea, au dreptul de a:
A)de a participa la alegerea directa a secretarilor de adunări
B)sa fie consultat cu privire la alegerea candidaților din partea PMM la careva functie electiva instituționala;
C) să voteze în cadrul referendumului;
D) a participa la formarea politică propusă de partid si de punerea sa în aplicare;
E) deschide sedii permanente pentru analitica si elaborări politice;
F) sa fie pe deplin informați despre viața interna a PMM;
G) avansarea propriei candidaturi pentru organismele de conducere la diferite nivele pentru alegerea directa de catre toți alegatorii;
H) a se iscali pentru candidarea ca să acopere cheltuielile instituționale.
Toti alegatorii si aleșii al PMM au obligația de a:
a)promova extinderea votului pentru PMM in medii sociale in care activeaza;
b) loialitate în sprijinul candidaților pentru posturile de la diferite niveluri instituționale;
c) se alatura grupurilor PMM, in adunările aleșilor din care fac parte, în concordanța cu declarația semnata la data de inregistrare, în registrul mentionat.
Grupuri de membri.
1. Membrii pot sa creeze grupuri PMM, in special telematice.
2. Pentru a fi recunoscute oficial, membri ai asociatiilor PMM trebuie sa declare în scris Secretarului PMM:
a) un preaviz cu cincisprezece zile înnainte, data si locul stabilite pentru deșfașurarea Adunarii Constituente;
b) o lista a membrilor săi, complect de informatii cu caracter personal și numarul cardului telematic de membru al fiecarui, indicînd secretarul(care trebuie să fie inscriși în PMM),
c) procesul-verbal al Adunării constitutive ale asociatiei, care atestă prezența unei majoritați absolute a membrilor;
d) Asociatiile PMM telematice trebuie sa includă, de asemenea, site-ul și lista de discutii.
3. Puteți să vă abonați la mai multe grupuri de PMM.
4. Fiecare asociație PMM e compusa din cel putin 25 de membri, pentru anul curent și poate alege unul dintre membrii săi, un reprezentant în Comitetul National.
Membrii Congresului.
Congresul de membri este anual și are loc la o data stabilită.
Stabilirea orientărilor politice anuale a Mișcarii;
aprobarea bugetului;
decizia cotei minime de înscriere pentru anul urmator;
hotarîrea majorității, cu privire la cererile pentru continuarea relației de membri făcute de grupurile sau asociațiile PMM.
Aprobarea Statutului și alegerea Președintelui PMM,
Vice Președintelui
Trezorierului,
Secretarului,
si 60 de membri al Comitetului National.
Participarea la vot a membrilor Congresului.
Partidul Emigranților Moldoveni se angajeaza sa indepărteze obstacolele în calea participării politice a femeilor.
Asigurarea, la toate nivelele, prezența egalitătii intre femei si bărbați în organele sale de conducere și executiv.Promovează egalitatea de șanse între femei și bărbați în nominările de asamblare ale aleșilor și urmarește scopul de a realiza egalitatea de șanse între barbați si femei pentru posturile instituționale și interne. PMM asigură resurse financiare pentru a promova participarea activă a femeilor în politica. PMM promovează participarea politică a tinerilor, cetațeni ai RM sau cetațeni ale altor țari in posesul unui permis de ședere, care garanteaza egalitatea de șanse pentru toți și la toate nivelele
Congresul Extraordinar.
Congresul extraordinar este convocat:
a) în urma consultarii cu tezorierul și secretarul;
b) de presedintele PMM în cazul în care cererea de o treime din membrii cu cel puțin trei luni înnainte;
la cererea de către Comitetul National de către majoritatea absolută a membrilor săi.
II) - Comitetul Național.
1. Comitetul Național discută și decide asupra acțiunilor PMM și la deciziile și propunerile organelor de conducere, astfel de rezoluții sunt obligatorii pentru executiv în cazul în care se adoptă de către Consiliul, cu o majoritate de 2 / 3, cînd a participat la vot cel putin jumatate dintre componentii săi ;
modificarea statutului și actului constitutiv se face printr-un vot cu majoritate simpla atunci cînd cel puțin jumatate din componentii săi voteaza.
Secretarul, prin decizie motivată, poate suspenda eficacitatea acestor decizii pîna la urmatoarele hotărîri ale primului Congres și succesiv la adoptarea acestora.
2. Comitetul National se convoacă cel puțin o dată la fiecare trei luni:
a) de secretar, în mod obișnuit, sau în sesiune extraordinară în cazul în care se considera că exista condiții de necesitate sau de urgența;
b) De președintele Comitetului, în mod exceptional, la cererea majoritații membrilor. Avizul de convocare trebuie să fie trimis cu cel puțin cincisprezece zile înainte de data fixata pentru inceputul reunirii, în cazul Comitetului ordinar, și cel puțin șapte zile innainte de reunirea Comitetului extraordinar.
3. Comitetul National este format din:
a) 60 de membri aleți prin vot proportional de membrii Congresului, pe listele concurentilor;
b) un membru în calitate de reprezentant al fiecărei asociații PMM, avînd cel putin 25 de membri înscriși al PMM pentru anul curent;
c)Comitetul național iși exprima orientarile privind PMM, prin vot,rezoluții sau în cazuri de necesitate și de urgența prin mijloace electronice, luate prin deciziile pe baza problemelor identificate de catre Oficiul National.
Regulamente sunt aprobate de catre Comitetul Național prin vot în favoarea o majoritatea absolută a membrilor săi. In fiecare an, membrii Comitetului Național trebuie sa-si reînnoiască propria înregistrare pînă la 15 ianuarie.
4.Comitetului Național iși alege Președintele prin vot secret. Președintele Comitetului Național trebuie să dețina funcția pe durata mandatului Adunării.
4. bis - Președintele Comitetului.
Comitetul la prima reunire după Congres, alege din rîndul membrilor săi, Președintele. Votul alegatorilor este valabil atunci cînd participă cel puțin jumatate din membrii comitetului.
Președintele Comitetului asigură o bună funcționare a reunirilor și aplicarea corectă a Regulamentului, și asigură circulația informațiilor în cadrul PMM. Președintele Comitetului poate numi, dintre membrii Comitetului, doi vice-președinti, care il vor asista în îndeplinirea funcțiilor sale în modul prevăzut de Regulamentul întrunirii. În conformitate cu dispozițiile din Regulament, Președintele are facultate de a da cuvîntul, de a gestiona și modera discuțiile, menține ordinea,decide ordinea de vot, clarifică sensul votului si anuntă rezultatul.
5.Adunarea este, de obicei la convocarea Președintelui său, cel puțin o dată la fiecare șase luni.
III) - Secretarul
Secretarul este responsabil de politica PMM, de la care are reprezentanța juridică și în relațiile sale cu alte instanțe, are puterea de a promova, în consultare cu Trezorierul, orice acțiune juridica și încă să ia parte în procese. El trebuie să ia astfel de măsuri și inițiative necesare pentru a atinge scopurile si obiectivele PMM, și pentru a asigura buna funcționare. Convoacă membrii Congresului.
În cazul în care Secretarul eliberat din funcție înnainte de sfîrșitul mandatului său, Adunarea poate alege un secretar nou pentru perioada rămasa a mandatului.
În cazul în care Secretarul demisioneaza pentru un dezacord fața de rezoluția motivată aprobată de Adunarea sau Directia Natională, Adunarea poate alege un secretar nou pentru perioada ramasă a mandatului, cu o majoritate de două treimi din componente. În acest scop, președintele convoaca Adunarea pentru o data nu mai tîrziu de treizeci de zile de la depunerea demisiei.
În cazul în care nici un candidat nu obtine aprobarea majoritații , se organizează noi alegeri pentru alegerea Secretarului.
IV) Tezorierul
Tezorierul are responsabilitatea gestiunilor administrative si financiare ale PMM și deschiderea și menținerea conturilor bancare.
Prezinta Congresului bilanțul și Comitetului Național raportul de progres politico-financiar al PMM.
Revizori de conturi.
Congresul alege trei Revizori de conturi.

V) Vice-preşedintele
Preziduirea Congresului.
Convocăm Congresul Extraordinar în cazul în care cere o treime din membri cu cel puțin trei luni de înscriere.
VI) - Președinte al PMM.
Preziduirea Congresului.
Convocam Congresul Extraordinar in cazul in care cere o treime din membri cu cel putin trei luni de inscriere.

Alegerea secretarului si autoritatilor nationale sunt reglementate printr-un regulament adoptat de catre Comitetul National cu votul favorabil de majoritatea absoluta a membrilor sai.

Art.5 Scopul şi obiectivele partidului
1) În activitatea sa, PMM urmăreşte obiective politice ca înnaintarea candidaților PMM la posturile de guvernare a RM.
2) Partidul Emigranţilor Moldoveni promovează valorile şi interesele naţionale, suveranitatea naţională, independenţa, integritatea teritorială şi ordinea de drept şi principiile constituţionale.
3) PMM are drept scop consolidarea moldovenilor emigranţi pentru a le da posibilitatea de a participa activ la viaţa politică a Republicii Moldova.
Art. 6 Codul etic
1. Nu pot adera la PMM alegătorii sau membrii și nu pot fi candidați pentru posturi de partid interne sau posturi instituționale persoanele care se găsesc excluși din motiv de Codul de etica.
Art.7 - reteaua PMM.
1. Toate drepturile referitoare la statutul de înscriere, de asemenea, pot fi exercitate prin intermediul internetului. În acest scop, la înscrierea fiecarui membru va fi atribuit un număr alfanumeric, valabil pana la 31 decembrie a anului pentru care a fost platit taxa de intrare.
2. Hotaririle Congresului si membrilor Comitetului National se publica imediat pe site-ul www.partem.org
Documentele oficiale si bilanțul se publica pe sit, de către Secretarul și de Administrator, în termen de 5 zile de la aprobarea lor.
3. Datele personale ale membrilor PMM care solicită sunt publicate pe site-ul www.partem.org
4. Presedintele verifică pe site-ul PMM daca este întotdeauna disponibilă lista completa si actualizată a membrilor Comitetului National. Orice schimbări în compoziția PMM trebuie să fie publicată pe sit timp de trei zile de la apariția lor.
5.Temele siteului sunt: discuție liberă, participarea la viața publică, educație de alegatori și membri de partid și implicarea cetațenilor în dezvoltarea propunerilor. Siteul produce materiale utile pentru luarea deciziilor și de inițiativă politică al PMM.
6. Temele siteului sunt activate de către cei care se ocupă de domenii și domeniile tematice ale PMM. Un siteu poate fi, de asemenea, activat în cazul în care prezintă o cerere de cel puțin zece cetațeni, precum și propunerea este aprobată de catre Comitetul Național cu votul favorabil de majoritatea absoluta a membrilor sai.
7. Materiale audio,video și documente elaborate de către siteu sunt publice și accesibile tuturor, cu titlu gratuit și nu fac obiectul dreptului de autor.
PMM le pot folosi în mod liber pentru elaborarea programului și pozițiilor sale politice.

DISPOZITII TRANZITORII (aprobat de catre PMM 01.01.2015)